תקנון שימוש באתר

מבוא

1.1. אתר טכנוקלרק הידוע בכתובת  http://www.technoclark.co.il (להלן: "האתר" ו/או "אתר טכנוקלרק") הינו אתר המנהל מידע לציבור הגולשים ברשת האינטרנט. בעלת האתר הנה חברת טכנוקלרק בע"מ, ח.פ. 511371502 שמשרדה הרשום ברח' המרכבה 73 חולון (להלן:"טכנוקלארק" או "החברה").

1.2. פעולה באתר הינה כל פעולת צפייה במידע המוצע באתר (להלן: "פעולה").

1.4. כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.

1.5. לבירורים שונים ונוספים ניתן לפנות לנציגי השרות של החברה באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו הינה clark@technoclark.co.il או טלפונית בטל' 03-5590004.

1.6. שעות המענה הטלפוני של החברה הינם כדלקמן:

בימים א'-ה' בין השעות 7:30-18:00.

כתובת משרדי החברה: המרכבה 73 חולון.

1.7. לצורך תקנון זה, "משתמש" ו/או "לקוח"- כל אדם, לרבות חברה, רשאי להשתמש באתר, לרבות לבצע פעולות באמצעות האתר, הכול בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים הנ"ל:

המשתמש מחזיק בכתובת דואר אלקטרוני תקפה (E-MAIL).

המשתמש הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות; במידה והמשתמש קטין (מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, המשתמש נדרש לידע את הוריו ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלו בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת האתר. על ההורים חלה אחריות ליידע את הקטינים המעוניינים לגלוש באתר בדבר התקנון וכן לפקח על פעילות הקטינים בכדי שהקטינים יפעלו על פי תנאי תקנון זה. כל פעילות אשר תבוצע על ידי הקטינים באתר מהווה הסכמה של הקטינים ו/או ההורים לאמור בתנאי התקנון.


כללי

2.1. מובהר כי החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר של גולשים שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי כללי ההשתתפות, או המנסים לפגוע בניהולו התקין של האתר.

2.2. מובהר כי החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש.

2.3. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

2.4. כותרות הפרקים בתקנון זה מובאות לשם נוחות והתמצאות ולא ישמשו כפרשנות התקנון.


שירותים המוצעים באתר

האתר מציע מגוון תכנים ו/או שירותים ו/או פעולות ולרבות, השירותים המפורטים להלן:

3.1. גלישה ועיון בתכנים שונים. הרשמה לדיוור (קבלת מידע תכני, שיווקי ופרסומי באמצעי מדיה שונים לפי בחירת המשתמש.

3.2. מובהר כי החברה אינה מתחייבת כי כל התכנים ו/או השירותים יינתנו באופן רציף ושוטף באתר, והחברה תהא רשאית לשנות (לרבות להרחיב או לצמצם) את רשימת התכנים ו/או השירותים הניתנים באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי ליתן על כך הודעה כלשהי.


שמירה על סודיות הנתונים ופרטיות המשתתפים

4.1. מסירת הפרטים האישיים נעשית עפ"י רצונו של הלקוח ובהסכמתו. מילוי הפרטים מעיד על הסכמתו של הלקוח למסירתם.

4.2. מטרת מסירת הפרטים האישיים היא לאפשר לחברה לחזור ללקוח בהמשך לטופס פנייה בו נמסרו הפרטים.

4.3. החברה נוקטת בכל האמצעים העומדים לרשותה כדי להגן על פרטיות הגולשים ועל סודיות הנתונים. האתר מאובטח ברמה גבוהה ביותר, ומוגן מפני פריצה בזדון או בשוגג באמצעות טכנולוגיה מתקדמת.

4.4. החברה מנהלת מאגר מידע רשום, לפי חוק הגנת הפרטיות, אצל רשם מאגרי מידע. מאגר מידע זה, המאובטח באמצעים המתקדמים ביותר, מכיל את הפרטים הנמסרים על ידי הלקוח בעת ביצוע הרכישה.

4.5. בשום מקרה לא מעבירה החברה נתונים, פרטים אישיים או כתובות דואר אלקטרוני לצד שלישי שלא בהסכמה מפורשת של הלקוח, בכתב ומראש.


הפסקת פעילות האתר

5.1. בכל מקרה אשר בו, מחמת "כח עליון", נבצר יהא מהחברה לנהל את האתר כתיקונו, או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה, תהא החברה רשאית לבטל את ההתקשרות עם הגולשים, כולם או חלקם, בסעיף זה "כוח עליון" משמעו: לרבות תקלות מחשב, תקלות חשמל, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני.

5.2. במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום השירותים, מכל סוג שהוא, באופן מלא או באופן חלקי, ובכל דרך שהיא, ו/או את אספקת השירותים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר באספקת השירותים, זה, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או כל גורם של כח עליון אחר ימנע ו/או ייפגע תהליך אספקת השירותים בכל דרך שהיא, רשאי האתר לבטל את אספקת השירותים, כולם או חלקם ו/או להפסיק את פעילות האתר.


שונות

6.1. החברה שומרת על זכותה לשנות תקנון זה וכללי השתתפות אלו מזמן לזמן.

רק הכללים שיפורסמו בתקנון האתר יחייבו את מבצעי הפעולות באתר.

6.2. במקרה של מחלוקת לשרות באתר, על כל הכרוך והנובע מכך, יהיה  מקום השיפוט הבלעדי בבתי המשפט המוסמכים במחוז ת"א בלבד.


התאמות מחירים

בעוד שהחברה משתדלת כל הזמן לספק מידע על מחירים מדויקים, עדיין עלולות להתרחש שגיאות בתמחור או בטיפוגרפיה ביחס למוצרים או לשירותים. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים ביחס למוצרים ושירותים כאמור ללא הודעה מוקדמת לפני או לאחר קבלת אישור הזמנה. טעויות לא מכוונות במחירים המפורסמים אינם מחייבים את החברה או את אתר זה, והם עשויים להשתנות על ידי החברה בכל עת ומכל סיבה שהיא. במידה ומוצר או שירות או כל עסקה אחרת המתבצעת באמצעות אתר זה רשומים במחיר לא נכון עקב שגיאת תמחור, תהיה לחברה הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לסרב או לבטל כל הזמנות שהוצבו. עבור מוצר או שירות כזה. במידה ומוצר או שירות מתומחרים באופן שגוי, החברה רשאית, לפי שיקול דעתה המוחלט, ליצור איתך קשר לקבלת הוראות או לבטל את הזמנתך ולהודיע לך על ביטול כזה, והובהר כי לחברה לא יהיו כל התחייבויות נוספות כלפיך. בכבוד לכך.

דילוג לתוכן